Jastrych

Produkt i przeznaczenie.

Gotowa mieszanka cementowa do wykonywania podkładów podłogowych (podłoży pod posadzki)  o grubości od 20 do 100 mm ( na izolacji akustyczne od 35 mm). Nadaje  się do wykonywania warstw spadkowych oraz do podkładów z ogrzewaniem podłogowych. Przy wykonywaniu podłoży z ogrzewaniem podłogowych należy rozważyć konieczność odpowiedniego zbrojenia.  Z zaprawy tej można wykonywać drobne elementy wylewane bezpośrednio na budowie jak i w czasie wykonywania robót remontowych.  Do stosowania w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej pod różne rodzaje wykończenia. Również w pomieszczeniach  o podwyższonej wilgotności. Produkt do obróbki ręcznej i mechanicznej –idealny do Miksokreta i zacierania mechanicznego.

Skład

Cement, kruszywo do 2 mm, dodatki

Podłoże.

Podłoże nośne, oczyszczone szczególnie z rozwarstwionych fragmentów , niezmrożone i wolne od innych antyadhezyjnych zanieczyszczeń. Podłoże powinno być przygotowane w sposób odpowiedni do rodzaju prac. Przed wylewaniem masy cementowej na warstwę cementową lub betonową należy podłoże zwilżyć wodą i wykonać warstwę szczepną z mleczka cementowego lub rozrzedzonego Jastrychu SANDBERG.

Przygotowanie mieszanki.

Zawartość worka wymieszać ręcznie lub mechanicznie ( mieszadło, betoniarka lub Miksokret) z odpowiednią ilością  wody ( w zależności od oczekiwanej konsystencji). Czas mieszania do 5 minut. Gotową mieszankę nałożyć na przygotowane podłoże ( w razie konieczności zagęścić). Prace  powinny być wykonywane w sposób ciągły . Należy przestrzegać odpowiedniego dozowania wody gdyż jej nadmiar obniży wytrzymałość betonu , wydłuży czas wiązanie i może spowodować pęknięcia. Temperatura powietrza i podłoża , w czasie wykonywania prac, nie może być niższa od 50C i wyższa od 300C. Wykonany jastrych , w początkowym okresie , chronić przed przemarzaniem lub nadmiernym, wysychaniem i również przed zbyt wczesnym obciążeniem . Niedozwolone jest suszenie przy użycie  dmuchaw ciepłego powierza. Stwardniałej zaprawy nie mieszać z wodą lub świeżym materiałem. Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi .

Zalecenia ogólne.

W razie konieczności ( przy wykonywaniu podkładów) należy przestrzegać zasad dylatowania konstrukcji w miejscach szczelin konstrukcyjnych i wykonywania ewentualnych szczelin przeciwkurczowych (podkłady betonowe ) oraz w miejscach zmian grubości podkładów.

Przechowywanie

W oryginalnych , nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach do 12 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed wilgocią.

 
Karta charakterystyki
Deklaracja właściwości użytkowych
Karta techniczna